Assegurances

null

Assegurança d’autos

Les primes satisfetes per empresaris es dedueixen com a despeses de l’activitat si els vehicles estan afectes a la seva activitat. No és aplicable al Règim d’Estimació Objectiva. Les indemnitzacions per danys materials no són guany patrimonial si no excedeix de la diferència entre la indemnització i la part proporcional del valor d’adquisició. La indemnització per Responsabilitat Civil per danys personals està exempta en la quantia legal o judicialment reconeguda.
null

Assegurança d’accidents

Si les primes no s’han considerat com a despesa deduïble, la prestació per danys personals està exempta. Aquestes primes no es dedueixen en la renda. Les indemnitzacions de danys personals provinents de Responsabilitat Civil, també estan exemptes en la quantia legal o judicialment reconeguda.
null

Assegurança de malaltia

En pòlisses contractades per una empresa per als seus empleats, no es considerarà rendiment del treball en espècie les primes satisfetes sempre i quan la cobertura sigui per al treballador o es faci extensiva al seu cònjuge i descendents menors de 25 anys i que les quotes anuals no excedeixin de 500 euros per cadascun d’ells. Si sobrepassés aquesta quota anual, aquest excés es considera retribució en espècie.
Les pòlisses que comportin una prestació econòmica per malaltia amb la finalitat d’ajudar la minva d’ingressos, es considera guany patrimonial la diferència entre el percebut i les primes aportades. Si la indemnització és per al muntant de despeses originats per curar la malaltia, no tindrà implicació fiscal.
En les assegurances de Salut amb Assistència Sanitària o Reemborsament de despeses, no hi ha tributació en l’IRPF. La declaració en Règim d’Estimació Objectiva no dona dret a deducció.
null

Assegurança de danys a bens

No es dedueixen primes tret d’assegurances que donen cobertura a immobles arrendats que es poden deduir com a despesa.
Per als empresaris es computa com despesa d’activitat empresarial l’import de les primes.
La prestació seria considerada guany patrimonial en cas d’existir un augment en el valor patrimonial del declarant. La indemnització per danys que afecten a l’immobilitzat de l’empresa es computarà per la diferència entre la quantitat percebuda i el valor de l’element danyat. L’excés computarà com guany patrimonial.
En Estimació Objectiva si el sinistre causa una greu alteració de la seva activitat, es pot demanar una reducció complint amb els requisits que marca la llei.
Les indemnitzacions que afecten a productes d’explotació es consideren ingressos de l’activitat.
null

Assegurança de vida

No són deduïbles les quotes en el IRPF en el cas de persona física. En el supòsit d’empresa o empresari a favor dels seus empleats, les quotes de l’assegurança es consideraran una despesa de personal i per a l’empleat un rendiment del treball en espècie.
Les prestacions per sinistre, sigui quina sigui la contingència, s’integraran en l’IRPF una vegada que la Companyia Asseguradora hagi liquidat, com responsable subsidiària, els impostos que procedeixin, depenent que el Beneficiari i Prenedor siguin o no la mateixa persona. L’impost a aplicar serà el de Successions per cas de mort amb els descomptes aplicables per aquestes contingències. En Estimació Objectiva, les primes pagades als empleats no són deduïbles.
null
Les prestacions d’assegurances de vida i invalidesa així com les d’estalvi es consideren Rendiment de Capital Mobiliari i tenen una retenció del 18%. Aquest percentatge s’aplica sobre el resultat de quantificar la prestació considerant l’antiguitat de les aportacions ja que s’apliquen reduccions segons s’estableix per Llei per a les assegurances de  capitalització. El rendiment resultant s’integra en la Base Imposable de l’estalvi tributant al 18%. Per al cas de rendes vitalícies o temporals, el Rendiment de Capital Mobiliari és el resultat d’aplicar a cada anualitat uns percentatges d’integració que marca la Llei.

null

Assegurança de responsabilitat civil

Les primes satisfetes es dedueixen com despeses de l’activitat. L’excepció és en Estimació Objectiva. Les prestacions per dany físic o psíquic estan exemptes en la quantia legal o judicialment reconeguda. Les prestacions per danys materials són guany o pèrdua de patrimoni per la diferència entre la quantitat percebuda i el valor d’adquisició de l’element danyat.
null

Pla individual d’estalvi sistemàtic (PIAS)

Són contractes amb entitats Asseguradores amb la finalitat de constituir una Renda Vitalícia Assegurada. Estan exemptes de tributació sempre i quan es donin els requeriments establerts, i entre els que destaquen una limitació de 8.000 euros anuals, una durada no inferior a 10 anys, i no sobrepassar unes aportacions totals de 240.000 euros.
null

Plans i fons de pensió

Les aportacions a Plans de Pensions sigui a través d’Empresari o particular, suposen una reducció de la Base Imposable de l’IRPF. Existeixen unes limitacions anuals per les aportacions que s’amplien a partir dels 50 anys.
Admet aportacions a favor del cònjuge que no obtingui rendiment del treball o que aquests siguin inferiors a 8.000 euros anuals, fins una quantia de 2.000 euros.
null
Si el partícip no te suficient base imposable per deduir-se en un any tota l’aportació, pot fer-ho durant els cinc anys següents.
La prestació es considera rendiment del treball pel que s’inclourà en l’IRPF tributant al tipus marginal que li correspongui al beneficiari. Si la prestació és per mort també s’inclou en l’IRPF i no en Successions.

Contacte

Adreça

C/ Plató 7
08021 Barcelona

Telèfon
T. 932 379 396

WhatsApp
609 633 910

Mail
gbroking@gbroking.com

Horari

Dilluns a divendres: 9h a 14h i de 15h a 18h.

Juliol i agost de 8h a 14h.

NIF.B59342444 - Inscrita en el Registre Marcantil de Barcelona, volum 20158, foli 172, full B-2216. Inscripció 1ª - Nº de Registre DGPFA J-1029 - Concertada pólissa de Responsabilitat Civil segons art. 27.1 e) i capacitat financiera segons art. 27.1 f). Llei 26/2006 de juliol, de mediaciò d´assegurances i reasegurances privades.